Master i havsrätt

Allmänt

Programbeskrivning

Haven täcker över 70 procent av jordens yta. Människor är beroende av haven för liv, arbete, mat, resor och människors hälsa. Havet är världens största reservoar för biologisk mångfald, inklusive marina däggdjur, fisk, kräftdjur, blötdjur och otaliga andra arter.

LL.M. Programmet syftar till att bredda den traditionella strategin för havsrätten från jurisdiktionsfrågor till att även omfatta omfattande lagar som bevarande och hållbart utnyttjande av biologiska resurser och skydd av biologisk mångfald och miljö. Även om studieprogrammet har en tydlig global profil, har det också en distinkt arktisk dimension. Mycket av Arktis består av marina områden. Globala klimatförändringar kommer i allt högre grad att utsätta dessa områden för olika användningsområden såsom navigering, olje- och gasutnyttjande, fiske och forskning. De arktiska regionerna ger unika möjligheter att studera både globala och regionala juridiska metoder för att skydda och bevara den marina miljön.

Programbeskrivning

 • Varaktighet: 3 terminer
 • Krediter (ECTS): 90
 • Antagningskrav: Kandidatexamen i juridik eller statsvetenskap + motivationsbrev
 • Examensnamn: Master of Laws (LL.M.) i havsrätten
 • Anmälningskod:
  • Norska och nordiska sökande: 7001
  • Internationella sökande: 2033

Programmet kommer genom sina kurser och magisteruppsatser att ge studenterna en bred introduktion och kunskap om havsrätten, inklusive dess utveckling och de politiska och institutionella aspekterna. Studenter vid programmet undervisas av juridiska experter från juridiska fakulteten och JCLOS samt andra institutioner, såsom mellanstatliga organisationer, internationella domstolar, akademiker och utövare. Undervisningen innehåller föreläsningar, problembaserade seminarier, skrivkurser, moot-court-upplevelser och utflykter till relevanta institutioner där studenter i alla aktiviteter är aktiva deltagare.

Programmet är intensivt med en struktur på tre terminer under ett kalenderår, med början i augusti. Höstterminen består av två introduktionskurser om havsrätten och havsrättens politik. Vårterminen fokuserar på mer specifika ämnen om Arktis och skydd av den marina miljön. Under tredje termin väljer eleverna sitt eget ämne för ett enskilt forskningsprojekt som ska avslutas under sommaren.

Programöversikt:

Första terminen

 • JUR-3050 Allmänna lagen om havet

Kursen ger en allmän introduktion till havsrätten, dvs de regler och principer i internationell offentlig rätt som omfattar sjöfartsområdena.

 • JUR-3054 Allmänna lagen om havet II

Kursen baserar sig på JUR-3050 och går djupare in i de valda ämnena.

Andra semester

 • JUR-3052 Skydd av havsmiljön genom internationell lag

Kursen fokuserar på de internationella rättsliga reglerna för skydd av den marina miljön från de negativa effekterna av olika mänskliga användningar och ett hållbart utnyttjande av marina resurser.

 • JUR-3053 Havets och Arktis lagar

Kursen fokuserar på havsrätten och arktiska frågor. Den allmänna havsrätten är tillämplig på de marina områdena i Arktis. Men samtidigt har regionen speciella egenskaper som måste beaktas. I den här kursen måste studenterna tillämpa den kunskap de förvärvat under tidigare kurser om arktiska frågor. Generellt sett har kursen därför karaktären av fallstudier, med särskild tonvikt på Arktis.

Tredje terminen

 • JUR-3910 Magisteruppsats i havsrätten

Den består av en obligatorisk avhandling baserad på teman och frågor från havsrätten. Studenterna får individuell handledning. Avhandlingen måste vara minst 37 sidor och högst 55 sidor, med formatering i enlighet med havsrättens programbestämmelser, avsnitt 14. Uppsatsens temat ska vara av juridisk eller halvlig karaktär och kan inkludera perspektiv som juridisk teori, rättshistoria. Avhandlingen ska bestå av oberoende analyser av temat och tillgängliga juridiska källor. Avhandlingen ska ge studenten en fördjupad studie av ett visst ämne. Avhandlingens diskussioner ska vara transparenta och så fullständiga som möjligt. Hänvisningarna till källorna ska vara exakta och verifierbara.

Lärandemål

Kandidaterna ska under LL.M-programmet skaffa sig kunskaper, färdigheter och allmän kompetens som gör det möjligt för dem att inneha positioner som behandlar havsfrågor. De ska kunna identifiera och analysera juridiska frågor och relatera sig till rättssystemet på ett oberoende och kritiskt sätt.

För att uppnå dessa mål ska kandidaterna förvärva och utveckla följande kvalifikationer:

Kunskap:

En LL.M. kandidat i havsrätten ska ha:

 • Avancerad kunskap om de centrala ämnena i havsrätten;
 • Specialiserad kunskap om andra ämnen i havsrätten;
 • Kunskap om vetenskapliga forskningsmetoder.

Kompetens:

En LL.M. kandidat i havsrätten ska kunna:

 • identifiera och analysera frågor av teoretisk och praktisk karaktär på ett metodiskt och etiskt korrekt sätt;
 • tillämpa relevanta juridiska källor oberoende och kritiskt;
 • identifiera begränsningarna i befintlig lag och diskutera behovet av förändringar;
 • självständigt genomföra begränsat forskningsarbete under tillsyn i enlighet med forskningsetiska normer;
 • organisera och tillämpa omfattande och komplex information, inklusive identifiering av huvudfrågor och undersökningsfrågor;
 • kommunicera på engelska både muntligt och skriftligt med juridiskt resonemang på ett tydligt och exakt sätt;
 • hålla sig uppdaterad om den rättsliga utvecklingen inom havsrätten och för att vidareutveckla hans / hennes kvalifikationer.

Kandidaten ska kunna tillämpa kunskapen och färdigheterna individuellt och i samarbete med andra samt slutföra uppgifter inom givna tidsramar.

Allmän kompetens:

Efter godkänt program kan studenten:

 • tillämpa de kunskaper och färdigheter som förvärvats inom havsrätten individuellt och i samarbete med andra;
 • kommunicera resonemang inom havsrätten på ett tydligt och exakt sätt, muntligt och skriftligt till det akademiska samfundet och allmänheten;
 • tillämpa kunskaper och färdigheter som förvärvats inom havsrättens område på andra områden av internationell rätt och för alla uppgifter och projekt där det är relevant;
 • identifiera och reflektera över etiska dilemman som kan uppstå inom särskilt havsrätten och hantera dessa på ett ansvarsfullt sätt;
 • tillämpa de kunskaper och färdigheter som förvärvats inom havsrätten för att utföra uppgifter inom givna tidsramar.

Arbetsutsikter

Programmet kvalificerar studenter för jobb både på nationell och internationell nivå, inom FN och dess specialiserade organ, inom nationell diplomatisk tjänst samt offentlig förvaltning och industri och handel. Vidare har våra studenter valts ut för praktikplatser vid ledande internationella institutioner, såsom FN: s avdelning för havsfrågor och havsrätten (DOALOS) och International Tribunal for the Sea Law (ITLOS). Studenter kan också vara kvalificerade att göra en karriär inom akademin som doktorander inom havsrätt eller andra forskningsområden.

Programstruktur

Termin 10 studiepoeng | 10 studiepoeng | 10 studiepoeng
Första terminen (hösten)
JUR-3050_186_E_2020_H_1 (15 hp)
JUR-3054_186_E_2020_H_1 (15 hp)
Andra terminen (vår)
JUR-3052_186_E_2021_V_1 (15 hp)
JUR-3053_186_E_2021_V_1 (15 hp)
Tredje terminen (sommar)
JUR-3910_186_E_2021_H_1 (30 hp)

Undervisning och bedömning

Undervisningen, uppgifterna och tentorna ska återspegla de olika typer av uppgifter som studenterna kommer att behöva hantera i sin framtida yrkeskarriär. Målet är att uppnås genom aktivt deltagande av studenterna under kurserna; genom studier, diskussioner och uppsatser. Föreläsningar kommer att ge introduktion till teman medan problembaserade seminarier kommer att göra det mesta av undervisningen där studenter och lärare identifierar och diskuterar juridiska frågor. Studenter uppmuntras också att lämna in papper under kurserna för att utveckla sina kunskaper om ämnen och analytiska färdigheter.

Under examensarbetet har studenterna rätt till handledning jfr. bestämmelserna i havsrättsprogrammet avsnitt 18.

Studenterna bedöms under och i slutet av studien. Bedömningsformerna inkluderar arbetskrav, sex timmars skriftliga skolprov, ett hemprov följt av en muntlig tentamen, och i slutet av studien måste varje student skriva en magisteruppsats. Examinationerna och avhandlingen är betygsatta AF, med F som inte godkänt. Studenter som misslyckas eller har andra legitima skäl för frånvaro kan upprepa tentor, jfr. Bestämmelser för tentamen vid universitetet i Tromsø avsnitt 21 och 22.

För ytterligare information om arbetskrav, examensformat och utvärderingskriterier, se de individuella kursbeskrivningarna på UiT: s webbplats.

Senast uppdaterad Nov 2020

Om skolan

UiT The Arctic University of Norway is a medium-sized research university that contributes to knowledge-based development at the regional, national, and international levels.

UiT The Arctic University of Norway is a medium-sized research university that contributes to knowledge-based development at the regional, national, and international levels. Läs mindre
18 , Tromsø , Hjemmeluft , Kirkenes , Hammerfest , Harstad , Narvik , Bardufoss , Bodø , Mo i Rana , Longyearbyen + 10 Mer Mindre